ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Billing

For problems with payments, service cancellation or refunds. Please ask your question in English or Dutch (Nederlands)

 Game and Voice Server Support

For installing mods, lag issues and other issues with the game server. Please ask your question in English or Dutch (Nederlands)